Hmyzí hotely

" jsme prostě malí, vyrábíme ručně, respektujeme přírodu a nasloucháme"

Hmyzí hotely

Vyrábíme hmyzí hotely pro samotářské včely přesně podle technologických parametrů určených Českou společností entomologickou. Pro výrobu hmyzích hotelů využíváme suché dřevo v rozdělení tvrdého a měkkého dřeva a vrtáme různé průměry děr přesné hloubky pro potřeby včel. Vyplňujeme rákosem. Rámy vyrábíme ze smrkového dřeva a natíráme ekologicky nezávadnými barvami.

Standardní rozměr výplně je na ploše 40 x 50 cm s nohami s výškou 50 cm. Vyrábíme i bez nohou s možností přidělání na vyvýšené místo. Hmyzí hotel je nutné umístit na jížní stranu s dostatkem slunečního svitu.

Veškeré hmyzí hotely jsou vyrobeny ručně.


Úzce spolupracujeme s Českou společností entomologickou na výrobě hmyzích hotelů. Hlavní spolupráce spočívá v konzultaci přesných parametrů a technických postupů při výrobě. Hmyzí hotely nabízené na trhu nejsou plně funkční a zvolené materiály neposkytují pro hmyz patřičné útočiště. Hmyzí hotely vyrábíme tak, aby byly plně funkční a využívané pro samotářské včelky.

Samotářské včely

Samotářské včely jsou druh včel, které se vyznačují tím, že nežijí ve velkých koloniích jako včely medonosné. Na rozdíl od včel medonosných, které žijí ve velkých společenstvích a mají složenou sociální strukturu, samotářské včely preferují život osamoceně. 

I když se samotářské včely nemusí zdát tak významné jako včely medonosné ve společenských koloniích, hrají klíčovou roli v ekosystémech a v lidském zemědělství. 

Opylování: Samotářské včely mají klíčovou úlohu v procesu opylování. Stejně jako včely medonosné přenášejí pyl z květu na květ, což je nezbytný proces pro tvorbu plodů a semen u mnoha rostlin. Opylování je nezbytné pro rozvoj mnoha rostlinných druhů, včetně mnoha plodin, které jsou důležité pro lidskou stravu.

Biodiverzita: Různé druhy samotářských včel mohou být přizpůsobeny opylování specifických druhů rostlin. Tím přispívají k biodiverzitě, což je klíčový faktor pro stabilitu ekosystémů.

Zemědělství: V zemědělství jsou samotářské včely významné při opylování mnoha plodin, včetně ovoce, zeleniny a ořechů. Opylování těmito včelami může zvýšit výnosy plodin a zlepšit kvalitu plodů.

Ekosystémové služby: Opylování poskytované samotářskými včelami je příkladem ekosystémové služby, která přináší prospěch lidem i přírodě. Tyto služby zahrnují udržování plodivosti rostlin, podporu biodiverzity a poskytování potravy pro jiné organismy v potravních řetězcích.

Ochrana prostředí: Samotářské včely a jiní opylovači mohou být indikátory zdraví ekosystémů. Jejich studium může pomoci sledovat změny v prostředí, včetně vlivů jako jsou pesticidy, změny klimatu a ztráta přirozeného prostředí.

Foto: Petr Šípek

Medonosná louka

Pokud chcete přilákat dostatek samotářských včelek, nalákejte je na medonosnou louku.

Doporučujeme následující složení:

Pohanka obecná ZITA 25%, Jetel luční Margot 10%, Vojtěžka setá Magda 12%, Kostřava luční Rožnovská 10%, Bojínek luční Levočský 10%, Svazenka vratočolistá Boratus 10%, Jetel Alexandrijský Faraon 3%, Jetel plazivý Apolo 5%, Mák setý Opál 1%, Hořčice bílá Severka 5% a Jetel nachový Opolska 9%

Přijďte se podívat na naše hotely

Expozice vzorových hotelů

V centru popularizace ochrany přírody U studánky poznání naleznete naše vzorové Hmyzí hotely. Přijďte se podívat jak vypadají na vlastní oči a doplněné truhlíkem osetou medovou loukou.

Adresa: Ovenecká 332/38, Praha 7, 170 00                                                                               www.ustudankypoznani.cz

Hmyzem roku 2024

Hmyzem roku 2024 je samotářská včela

Tisková zpráva: Česká společnost entomologická vyhlašuje Hmyzem roku 2024 samotářské včely. 

Česká společ nost entomologičká vyhlás uje v roče 2024 Hmyzem roku samotářské včely. Ver ejnost čhčeme sezná mit s jejičh krá sou á vy známem, ále táke pouká zát ná problemátiku u bytku te čhto volne z ijí čí čh opylováč u . V Č R z ije okolo 580 druhu sámotá r sky čh vč el. Jejičh sve t je vskutku fásčinují čí , plny bárev, tváru i vu ní . Pátr í sem hedvá bniče, pí skorypky, č álouniče nebo tr ebá ploskoč elky. Ne ktere sámotá r ky pr ekvápí i svou velikostí – temne č erne drvode lky dosáhují de lky pr es dvá čentimetry, drobná ničote nká nejmens í náopák doru stá jen pá r milimetru . Mnohe druhy jsou pestr e zbárvene č i pronikáve voní , jedny hní zdí v duty čh stončí čh á dáls í záse v ulitá čh hlemy z ďu . Pojmem "sámotá r ske vč ely" se zjednodus ene oznáč ují volne z ijí čí druhy vč el, r ádá z ničh vs ák z ije velmi společ ensky m z ivotem. Ne ktere , tr ebá dobr e zná mí č melá či, dokonče tvor í sočiá lní společ enství s de lničemi á krá lovnou. Jine druhy náopák vsádily ná párázitismus á čhovájí se jáko kukáč ky v hní zdečh jiny čh druhu vč el. Pr es svu j vy znám á rozmánitost zu stá vájí sámotá r ske vč ely ve ver ejne m prostoru znáč ne upozáde ne zá vč elou medonosnou. Tá je v krájine vs udypr í tomná , protoz e se jedná o plne domestikovány hospodá r sky druh hmyzu. V poslední dobe se č ásto objevují ápokályptičke hrozby o tom, ják by nás e pr í rodá bez vč el medonosny čh zkoláboválá. Be hem toho tzv. "beewáshingu" vs ák dočhá zí k zá me ne zeme de lství zá očhránu pr í rody. Sámotá r ske vč ely se podí lejí ná ekosyste movy čh sluz bá čh á opylová ní rostlin mnohem ví če, nez komerč ní vč elá medonosná . O existenči dáls í čh opylováč u z jiny čh skupin hmyzu nemluve . V rá mči letos ní ho roč ní ku Hmyzu roku čhčeme ver ejnosti uká zát, z e mu z e sámotá r sky m vč elá m pomoči. Zá kládem je poskytnout jim ná sve m pozemku vhodny prostor pro jejičh z ivot á vy voj. To není te z ke , postáč it mu z e ponečhá vá ní krmny čh kve tnáty čh pá su v trá vní ku, č i tr ebá kousek obnáz ene pu dy ná skálče, kde mohou vč ely hní zdit. K hní zde ní vč el mu z e pomoči i umí ste ní "hmyzí ho hotelu". Ten musí by t vybáven vhodny m hní zdní m máteriá lem. Č SE proto v letos ní m roče uver ejní ná vody, ják v nábí dče hmyzí čh hotelu nájí t ty sprá vne , ktere vč elá m dooprávdy pomohou. Porádí táke , ják si hotel vyrobit sve pomočí . Ač koliv populáritá hmyzí čh hotelu v poslední dobe záznámenálá velky boom, entomologove netus í , kolik v Č R tákovy čh hotelu vu beč je. Neví me áni, ják jsou ktere z ničh u spe s ne pro podporu hní zdí čí čh vč el. Proto Č SE v letos ní m roče zve ver ejnost k ákči "Sčítání hmyzích hotelů". Ná webu Č SE je moz ne svu j hmyzí hotel pr ihlá sit do sč í tá ní , pr iloz it fotográfii á u dáj, kde se hotel náčhá zí . Entomologove pák budou moči zjistit, ják be z ne hmyzí hotely v Č esku vypádájí , á jáká dáls í doporuč ení ohledne hmyzí čh hotelu by me li lidem poskytnout. Č eská společ nost entomologičká vyhlás uje kámpán Hmyz roku káz doroč ne od roku 2021. Čí lem ákče je pr edstávit s iroke ver ejnosti zájí máve zá stupče hmyzu á pr ispe t ták k jejičh pozná ní . Ver ejnost zprávidlá zveme k u č ásti ná mápová ní č i obdobne m projektu, do ktere ho se mu z e zápojit káz dy – tí m si kládeme zá čí l zjistit o hmyzu nove informáče á vzbudit mezi lidmi zá jem o entomologii, hmyz á očhránu pr í rody. Informace k letošnímu ročníku Hmyzu roku na webu ČSE: https://www.entospol.čz/hmyz-roku-2024-sámotárske-včely/ Informace k akci Sčítání hmyzích hotelů na webu ČSE: https://www.entospol.čz/hotely/ Kontáktní osobá ke Sč í tá ní hmyzí čh hotelu : RNDr. Ondr ej Sedlá č ek PhD. – zbrd@emáil.čz Kontáktní osobá k Hmyzu roku: Mgr. Albert Frántis ek Dámás ká – áldámáská@gmáil.čo